งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

ประวัติห้องปฎิบัติการ

     ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและการส่องสว่าง (Electrotechnology and Illumination Laboratory, E-LU) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดย รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์ เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ปัจจุบันมีอาจารย์เกรียงไกร พัฒนภักดี เป็นหัวหน้าห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและการส่องสว่าง

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและการส่องสว่าง ในสังกัด ห้องปฎิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการรับรองห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0545 ในหัวข้อการทดสอบสมรรถนะของผลตภัณฑ์ส่องสว่าง ประเภทแอลอีดี (LED lighting products) ตามมาตรฐานการทดสอบ IES/LM-79-08 และ CIE S 025/E:2015 โดยเป็นห้องปฎิบัติการทดสอบแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CIE S 025/E:2015 ครบทุกหัวข้อการทดสอบ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ประเภทแอลอีดีฉบับล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล