งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

สาขาวิชาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแรงสูง

รายชื่ออาจารย์ผู้อยู่ในสาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง


      อาจารย์บุญเหนือ พึ่งศิริ 

      หัวหน้าสาขาวิชา
      Tel. 02-470-9036
      Email : boonnua.pun@kmutt.ac.th

 


      ผศ. ทัศนีย์ ชยาวนิช

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพ
      Tel. 02-470-9037
      Email : tasanee.cha@kmutt.ac.th

 

 

      ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ 

      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      Tel. 02-470-9031
      Email : sumate.nae@kmutt.ac.th

 

 

      ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก

      Tel. 02-470-9042
      Email : supakit.cho@kmutt.ac.th

      ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

      Tel. 02-470-9041

      Email : anawach.san@kmutt.ac.th

 

 


 

ห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง

  • ห้องปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าแรงสูง