งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

รายชื่ออาจารย์ผู้อยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน


      ผศ. ณัฐวุฒิ ชยาวนิช

      หัวหน้าสาขาวิชา
      Tel. 02-470-9037
      Email : nattavut.cha@kmutt.ac.th

 


 

      ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
      Tel. 02-470-9038
      Email : cherdchai.pra@kmutt.ac.th

 

 

      อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
      Tel. 02-470-9041
      Email : thawatchai.cha@kmutt.ac.th

 

 

      อาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์

      Tel. 02-470-9052
      Email : wilaiwan.vip@kmutt.ac.th

 

 

 

      ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล

      Tel. 02-470-9039
      Email : chanchai.tec@kmutt.ac.th

 

 

 

      รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์

      Tel. 02-470-9035, 02-470-9040
      Email : chan.sak@hotmail.com

 

 

 

 


ห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

  • ELECTROTECHNOLOGY LABORATORY (POWER)