งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์กำลัง เครื่องกลไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์กำลัง เครื่องกลไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อน


      ดร.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา

      หัวหน้าสาขาวิชา
      Tel. 02-470-9032
      Email : piyasawat.nav@kmutt.ac.th

 


      รศ. ดร.มงคล กงศ์หิรัญ

      ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย
      Tel. 02-470-9042
      Email : mongkol.kon@kmutt.ac.th

 

 

      ผศ. ดร.เอกชัย มุจจลินท์วิมุติ

      Tel. 02-470-9042
      Email : ekkachai.muj@kmutt.ac.th

 

 

 

      อาจารย์ธิระศักดิ์ เสภากล่อม

      Tel. 02-470-9031
      Email : tirasak.sap@kmutt.ac.th

 

 

 

      ดร.จักรกฤช กันทอง

      Tel. 02-470-9032
      Email : jakkrit.kun@kmutt.ac.th

 

 

 

      ดร.สุภาพงษ์ นุตวงษ์

      Tel. 02-470-9033
      Email : supapong.nut@kmutt.ac.th

 

 


ห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาวิชาระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแรงสูง

  • ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า


  • ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า