งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

หัวข้อการทดสอบ

กลุ่มแสงสว่าง

1. สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ LED (มอก.17025:2561)

     ► มาตรฐานทดสอบ : IES-LM79-08, ANSI/IES LM79:2019, CIE S025/E:2015

     ► คุณสมบัติทางไฟฟ้า : %THDi

     ► คุณสมบัติทางแสงและสี : Luminous Intensity Distribution Curve, Luminous Flux (lm), Efficacy (lm/W), Beam Angle

     ► Spectral Power Distribution, CCT (K), CRI, Chromaticity Coordinate (X,Y)

     ► Duv Value

   

          ► แสดงผลค่า SDCM ตามมาตรฐาน ANSI C78.377-2017

          ► คำนวณค่า Rs และ Rf ตามมาตรฐาน IES/TM30-18

          ► การเปลี่ยนสี (Color Shift, ∆u'v') ที่อุณหภูมิ 25 ºC

          ► แสดงผลค่า Scotopic Lumen และค่า S/P Ratio

         ► Photosynthetic photon flux (PPF) และ PPF Efficacy (PPF/W)

2. การกระเพื่อมของแสง : Light Flickering Test

     ► มาตรฐานทดสอบ : IEEE1789-2015 

     ► Pst และ SVM ตามมาตรฐาน : CIE TN006-2016, NEMA 77-2017, Energy star Lamps V2.1

     ► Percentage of Modulation ตามมาตรฐาน : Californai CEC, JA10 Test Method

     ► Flicker hazard classification

3. สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทอื่น ๆ 

     ► มาตรฐานทดสอบ : CIE121-1996

     ► มาตรฐานทดสอบ : CIE13.3-1995

4. วัดปริมาณทางแสงสว่างภาคสนาม

5. วัดและประเมินปริมาณแสงบาดตาภาคสนาม (Glare) 

     ► Indoor (UGR) : ตามมาตรฐาน CIE 117-1925

     ► Outdoor (GR) : ตามมาตรฐาน CIE 112-1994

     ► Roadway (%TI) : ตามมาตรฐาน EN13201-4:2016

6. จำลองและคำนวณปริมาณทางแสงสว่าง : ตามข้อกำหนดด้วยโปรแกรม Dialux

7. คุณสมบัติโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน : Emergency Exit ตามมตรฐาน TIS (มอก.) 2430-2552

8. คุณสมบัติหน้าจอ Display Monitor ตามมาตรฐาน : VESA FPDM 2.0

9. ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแส (%THDi) และวิเคราะห์ค่าฮาร์มอนิกแต่ละลำดับ

    ตามมาตรฐาน : IEC 61000-4-7:2002 และ IEC  610000-3-2:2014

10. ความคงทนต่อเสิร์จ (Surge Immunity Test) : ตามมาตรฐาน : IEC61000-4-5:2014

11. วัดอุณหภูมิภายในหลอดหรือดวงโคมไฟฟ้า LED(Ts) (In-situ Temperature Measurment Test, ISTMT)

    ตามมาตรฐาน : ANSI/UL 1598-2008

12. วัดอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ ภายในหลอดหรือดวงโคมไฟฟ้า LED

13. Switching Cycle Test 12,000 Cycles

14. การทดสอบอื่น ๆ 

 

กลุ่มพลังงาน

 

กลุ่ม Power Electronic

 

กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง