งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ห้องปฏิบัติการฯ มีความสามารถให้บริการทดสอบ/สอบเทียบได้

 

1. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและพลังงาน

   หลอดไฟ

   โคมไฟ

   อื่น ๆ

2.อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง

   หม้อแปลง

   มอเตอร์

   อื่น ๆ

3.อุปกรณ์ Power Electronic

   Converter

   Inverter

   Battery Charger

   PLC

   อื่น ๆ