งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

โครงสร้างการบริหาร

 

โครงสร้างการบริหารของห้องปฏิบัติการทดสอบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


      ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์                                                        

      หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      Tel. 02-470-9031
      Email : sumate.nae@kmutt.ac.th   
     


      นายเกรียงไกร พัฒนภักดี

      หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ
      Tel. 02-470-9035, 02-470-9040
      Email : kriangkrai.pat@mail.kmutt.ac.th

 

 

      รศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิพัฒน์

      ที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการฯ
      Tel. 02-470-9035, 02-470-9040
      Email : chan.sak@hotmail.com

 

 

      นายกิติวุฒิ คงบรรทัด

      ผู้จัดการเทคนิค (TM), เจ้าหน้าที่ทดสอบอาวุโส
      Email : kitivut.kon@kmutt.ac.th

 

 

 

      นางสาวอนัญพร เงินธรรม

      ผู้จัดการคุณภาพ (QM), เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
      Email : ananyaporn.ngo@kmutt.ac.th

 

 

 

      นายอรรถกาล เอนกวนิช

      เจ้าหน้าที่ทดสอบ
      Email : attakarn151236@gmail.com

 

 

 

      นางสาวกฤษณา บัวรอด

      เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
      Email : 

 

 

 

      นางสาวอริยา เลิศธนาภรณ์

      เจ้าหน้าที่การเงิน
      Tel. 02-470-9035
      Email :