งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับการขอรับบริการวิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.

 

ลำดับที่รายการแบบฟอร์ม
1     แบบฟอร์มข้อร้องเรียน
2     แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบและสอบเทียบ
3

     ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและขอบข่ายการรับรอง

 

ใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน